Laboratoř strojírenské metrologie

Hlavní cíle a aktivity laboratoře:

Laboratoř strojírenské metrologie disponuje moderním vybavením pro měření geometrických vlastností strojních součástí. Cílem laboratoře je vytvoření nabídky komplexních služeb zejména v oblasti měření délek a úhlů (1D, 2D, 3D). Dále je vybavena pro přesné měření parametrů drsnosti povrchu dotykovou metodou dle ČSN EN ISO 4287 a dalších norem. Pro bezdotykové měření parametrů drsnosti povrchu je laboratoř vybavena konfokálním mikroskopem a 3D laserovým bezkontaktním profiloměrem. Součástí nabídky je analýza vlastností povrchové vrstvy digitálním analyzátorem Barkhausenova šumu. Pro měření fyzikálních veličin pevných látek je laboratoř vybavena termomechanickým analyzátorem.

Laboratoř strojírenské metrologie

Odborné zaměření laboratoře:

 • hodnocení parametrů drsnosti povrchu a křivek materiálového podílu
 • nedestruktivní a rychlá kontrola jakosti a kvality povrchu
 • nedestruktivní a rychlá kontrola podpovrchových vad u feromagnetických strojních součástí
 • měření délkových rozměrů dotykovým i bezdotykovým způsobem
 • měření rovinných a prostorových úhlů dotykovým i bezdotykovým způsobem
 • měření teplotní roztažnosti

Zařízení a měřicí systémy:

 • profilometr Mitutoyo Surftest SV-2000N2
 • konfokální mikroskop a 3D laserový bezkontaktní profiloměr KEYENCE VK-X1100
 • digitální analyzátor Barkhausenova šumu MicroScan 600-1
 • souřadnicový měřicí stroj Zeiss Prismo 5
 • termomechanický analyzátor TMA PT-1000LT
 • systém pro měření teploty při obrábění
 • univerzální mikroskop Zeiss
 • profilprojektor

Nabízené technologie a expertní činnost:

01

Měření délek a úhlů

 • dotykové měření délkových a úhlových rozměrů součástí do rozměru max. 800 × 1200 × 500mm
 • bezdotykové měření délkových a úhlových rozměrů součástí do rozměru max. 100 × 200 × 300mm
02

Topografie povrchu strojních součástí (kontaktní i bezkontaktní měření jakosti povrchu)

 • hodnocení parametrů a křivek drsnosti povrchu
 • analýza hloubky vrypů event. dalších povrchových vad
 • přesné analýzy komplikovaných tvarových ploch
 • 3D měření parametrů drsnosti povrchu (drážky, závity, ozubená kola aj.) pro kovové, nekovové i elastické součásti
 • analýza tloušťky nanesených povlaků
03

Analýza vlastností povrchové vrstvy strojních součástí

 • detekce poruch a trhlinek
 • hodnocení vlivu materiálu, technologie obrábění a řezných podmínek na vlastnosti povrchové vrstvy
 • hodnocení anomálií vyvolaných změnami zbytkového napětí, tvrdosti a mikrostruktury